Документи и Удостоверения

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием на ученици в първи клас на ОУ „Димитър Благоев“ през 2019/2020 учебна година

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи