Достъп до информация

 
Достъп до информация
Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.
1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
 
Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден
от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 16.30 часа в канцеларията на ОУ „Димитър Благоев“
гр. Велико Търново, ул.„Христо Смирненски” № 1А тел.: 062/62 14 76
 
Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл.15в от Закона за достъп до обществена информация, както и на официалната електронна поща на ОУ „Димитър Благоев“ – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОУ „Димитър Благоев“, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на ОУ „Димитър Благоев“.
 
Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация.
 
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.
 
За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ОУ „Димитър Благоев“,  и се публикува на официалната интернет-страница на ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново.
 

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ „Димитър Благоев“, Търново.
 
Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.
 
 
 
ВАЖНО!
Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/.        
 
Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.
 
Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни /*/.
 
*„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.


Функции и правомощия на директора

Вътрешни правила достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за устно запитване за достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне за повторно използване

Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2020 г.