Ръководство и Администрация

В

ОУ „Димитър Благоев“ се обучават около 350 ученици от 1 до 7 клас и работят 50 педагогически специалисти. Предимство на училището са: целодневната организация на обучение, в която са сформирани 6 полуинтернатни групи; гражданско и екологично образование, туризъм, чужди езици, интерактивност и иновативност в обучението и подкрепа за равен достъп и личностно развитие на учениците.

ОБУЧЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ, УСПЕХ!

Надя Владимирова Георгиева

ДиректорНадя Владимирова на ОУ “Димитър Благоев” гр. Велико Търново.

Всичко се случва добре, когато си вложил надежда, вяра, любов и професионализъм!

Чавдар Бонев

Зам. Директор Чавдар Боневучебна дейност.
Висше – бакалавър, Математика и информатика.Учител по математика и информатика

Теменужка Георгиева

Теменужка ГеоргиеваГлавен Учител
Диплома за Висше образование от ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» по специалност «Начална училищна педагогика» - Магистър

Нина Кожухарова

Координатор по проект Нина Кожухарова
Висше – магистър, Българска филология , Английска филология. „Math has never been such fun!“

Силвия  Караиванова

Силвия Караиванова Училищен Психолог
Работа с ученици и техните родители за изграждане на позитивен психологически климат и отношения в училище

Административно обслужване

Счетоводител Администрация
Росица Петкова Колева
ЗАС
Галина Ивановна Бобева