Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

 

Седалище и адрес на управелние град ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. Христо Смирненски № 1А

Учредено през 2010 година.
Вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕиК  –  175984436

 

Цели

                Целите на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. Обединяване усилията на учителите, родителите, обществеността, държавни и общински органи и други организации за подпомагане развитието на учебното и възпитателното дело в ОУ „Димитър Благоев”;
 2. Допълнително материално обезпечаване на учебния процес;
 3. Да работи за приобщаването на младите хора към ценностите на гражданското общество;
 4. Да подпомага и насърчава инициативи в областта на образованието, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата;
 5. Съдействие при организиране свободното време на учениците
 6. Стимулиране и подпомагане на ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални нужди.

Средства за постигане на целите

                СДРУЖЕНИЕТО осъществява посочените в цели чрез следните средства:

 • Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на ОУ „Димитър Благоев”, за решаване на текущи проблеми в дейността на училището;
 • Подпомага учебното заведение за възстановяване и увеличаване на училищното имущество, ефективно стопанисване и целесъобразно използване;
 • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;
 • Участие при избора на учебници от Педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището;
 • Съдейства при организиране на ученическото хранене, транспорт и други битови условия за учениците и учителите;
 • Съдейства при създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми;
 • Съдейства при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците;
 • Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местната власт и нестопански организации;
 • Работа с рискови групи, деца в неравностойно положение, ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални нужди;
 • Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации.