Права и задължения на родителите

  1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
  2. да посещават преподавателите в приемното им време, утвърдено от Директора на училището;
  3. да участват в родителските срещи;
  4. да поставят за разглеждане проблеми, свързани с обучението и възпитанието на децата си в училище чрез класния ръководител на ПС и чрез представител от класа вУН;
  5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
  6. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.
  7. да изразяват мнения и да правят предложения за развитието на училището
  8. да получават информация и консултиране за кариерното ориентиране и личностното развитие на децата
  9. да избират и бъдат избирани в обществения съвет на училището
  10. да участват в училищното настоятелство.

Чл. 50. (чл. 210 от ЗПУО) Родителите са длъжни:
1. да осигуряват присъствието на ученика в училище; в противен случай позлежат на санкции според чл.347 от ЗПУО.
2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план, с правилника за дейността на училището, с Механизма за противодействие на училищния тормоз и Мерки в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на учениците от уязвимите групи, и задържане на децата и учениците в училище;
3. да осигурят всички необходими учебници и учебни пособия на ученика за неговото пълноценно участие в процеса на обучение;
4. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на Правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
5. да не допускат използването от ученика в училищи на тетрадки, моливи помагала и други пособия, които не отговарят на неговата възраст;
6. да се явяват в определеното време при известие от страна на учител, класен ръководител, представител на Административното ръководство на училището;
7. да посещават родителските срещи;
8. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в определения срок;
9. да зачитат предвидените по ЗЗД мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето /чл. 8, ал. 3 от ЗЗД/
10. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
11. минимум два пъти в учебен срок да посещават класния ръководител в приемния му час;
12. да уведомяват класния ръководител за предстоящо отсъствие на детето си от училище.
13. Когато разрешава на детето си – ученик от четвърти клас да се прибира само, да удостовери това с декларация


Чл.51. /1/ Децата от подготвителните групи, записани в полудневна организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в двудневен срок, преди отсъствието
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.