Social Media - Natural Learning Environment

  Основно училище „Димитър Благоев“ спечели нов международен проект за 26651 евро по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“. Проектът е с продължителност две години, от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. и е под договорен номер 2018-1-IT02-KA229-048268_2.

 

  „Social Media - Natural Learning Environment“ е заглавието на международния проект, а търновското училище ще си партнира с училища от Италия, Турция, Полша, Румъния.

   Координатро е училището от град Калтанисета, Италия. Останалите партньорски училища са от градовете Измир /Турция/,  Загуже /Полша/ и Питещ /Румъния/.

 

   Над 450 ученици и 70 учители от петте държави ще прилагат иновативни практики в дигиталната сфера на обучение в училище, ще дискутират ефективното и безопасно използване на социалните медии в процеса на образованието, ще предлагат алтернативни начини за прекарване на свободното време, свързани със спорт и изкуства. Всеки ученик ще направи свое дигитално портфолио, като използва активно компютърните си умени. След всяка обменна визита ще се издава списание и фотоалбум.

 

   Предвидени са конкурс за лого на проекта, попълване на анкети и въпросници, кампании под надслов „Използвай социалните медии разумно“, „Алтернативи на социалните медии“ и „Положителните страни на социалните медии“.  Освен с образователната система на всеки партньор, участниците ще се запознаят с културата, традициите и обичаите на европейските държави.  Дейностите по проекта ще се интегрират в образователния процес на ОУ“Д.Благоев“, като се използват междупредметните връзки в часовете по Информационни технологии, Английски език, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт.

   Първата обменна учителска визита е в Измир, Турция.

 Презентация - тук

 Представяне на България - тук

 Представяне на Велико Търново - тук

 Филм за училището ни - тук

 Образователната система в България - тук

 Конкурс за лого на проекта - тук

 Песен на проекта - тук

Работна визита по проект „Social Media - Natural Learning Environment“ по програмата Еразъм+     тук

Трета работна визита по проект „Social Media - Natural Learning Environment“ в Полша    тук

Работна визита по проект „Social Media - Natural Learning Environment“      тук

ОУ »Димитър Благоев» - виртуален домакин на среща по международен проект по програма Еразъм+!   тук

ОУ »Димитър Благоев» приключи успешно международен проект по програма Еразъм+!

Приключихме проект Social media – Natural learning environment с 4 обменни визити, 18 ученически, 17 учителски мобилности, 112 ученици и 31 учители и служители пряко включени в дейности, съвместна работа с няколко институции и активно включване на родители.

Над 20 изработени, снимани, презентирани и споделени дейности са крайните продукти, които доказват положителните страни на използването на социални медии  за обучение и образование, но и предупреждават за опасностите при използването им от подрастващите.

Финалното събитие бе среща за разпространение на дейности и резултати по проекта пред целия колектив на училището, гости от  РУО В.Търново и учители от търновски училища.

На линковете по-долу можете да се насладите на дейностите и продуктите по проекта:

 1. Видео за България тук
 1. Представяне на образователната ни система тук
 1. Видео за Велико Търново тук
 1. Конкурс за лого на проекта тук 
 1. Филм за училището ни  тук
 1. Ден за безопасен интернет  тук
 1. Ден на розовата фланелка  тук 
 1. Песен на проекта  тук
 1. Физическото състояние на подрастващите – зависи ли от употрелата на телефони и компютри?  тук
 1. Интервю – Колко? Какво? Кога?  тук
 1. 1-ви октомври – Международен ден на музиката тук
 1. Социалните медии в училище  тук
 1. Зимни поздрави от България!  тук
 1. Весели празници от България!  тук
 1. Победител в конкурса Моето дигитално портфолио  тук
 1. Алтернативи – дигитално списание, брой 4  тук
 1. БНТ – репортаж за проекта тук
 1. Регионалните телевизии представят проекта ни  тук и  тук
 1. TikTok предизвикателство тук
 1. Дигитални фотоалбуми за визитите в Турция - тук, Италия - тук, Полша - тук и Румъния - тук
 1. България представя Фейсбук  тук
 1. Линкове към статии за проекта: тук, тук, тук и тук
 1. Линк към видео с ученици-участници във визити тук
 1. Линк към Фейсбук страницата на училището ни  тук
 1. Линк към училищния Youtube канал  тук
 1. Линк към финален въпросник след домакинската онлайн среща тук

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.