Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

 

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 2030).

2.1. Цели на програмата:

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;

Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;

Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;

Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове и развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

  

През учебната 2023/2024 година бяха създадени 3 групи по националната програма:   

  1. група по Спорт - Отбор "Волейбол" – момичета - участници - 10 момичета от 5. - 7. клас - ръководител: Венцислав Кознички - учител по ФВС в прогимназиален етап;
  2. група по Спорт - Отбор "Волейбол" – момчета - участници - 10 момчета от 5. - 7. клас - ръководител: Венцислав Кознички - учител по ФВС в прогимназиален етап;
  3. група по Сценични и танцови изкуства - Малък куклен театър "Щурчо" - 12 участници от 1. клас – ръководители: Бранимир Кънчев и Надя Владимирова.

Всички сформирани групи по националната програма започнаха дейностите си в началото на месец октомври 2023 година.


През учебната 2022/2023 година бяха създадени 3 групи по националната програма:    1. група по Спорт - Отбор "Волейбол" - участници - 14 момичета от 5.-7. клас - ръководител: Венцислав Кознички - учител по ФВС; 2. група по Сценични и танцови изкуства - Детско-юношеска танцувална школа "Плие" - 10 участници от 5.-7. клас; 3. група по Сценични и танцови изкуства - ДЮТ "БоНиКи" -10 участници от 5.-7. клас.  


 
Портфолио - отбор Волейбол - момичета - уче
бна 2022/2023 година
 
 
   
 Портфолио на Детско-юношески театър „БоНиКи“ и Детско-юношеска танцувална школа „Плие“ - учебна 2022-2023 година по НП"Заедно в изкуствата и спорта"
 
Анкета насочена към ученици участвали в групи по НП "Заедно в изкуствата и спорта" - 2022-2023 учебна година - резултати - ТУК
 

 

Tags: проекти програми