Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ - клуб „Дизайн в облака 2“

Дейностите по проекта са насочени към използване на различни приложни програми, създаване и администриране на сайт чрез платформата Google Sites, като с това са определени и следните цели:

1. Развиване на дигиталната компетентност на обучаемите и въвеждане на ключови знания и умения, необходими за общуването в 21. век.

2. Определяне на потребността от информация, както и нейното оценяване, съхраняване и извличане.

3. Интегриране и преработване на информация.

4. Разработване на дигитално съдържание.

Усвояването на практически умения стимулира развитието на творческия потенциал на учениците и те с желание и интерес се включват в часовете. Темпът на работа е съобразен с груповата динамика. Учениците имат възможност да изразяват собствени идеи, мнения и/или да правят изводи за разработвания проект. Научават се да демонстрират умения за самооценка на знанията, уменията и опита, който са придобили.

Представяне на работата по проекта ТУК

 

 

Tags: проекти