ДОКУМЕНТИ НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА СЪГЛАСНО
Закона за предучилищното и училищно образование

1Етичен кодекс - тук

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в образователно - възпитателния процес  и има за цел....

2Правилник  - тук

Правилникът определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в ОУ „Димитър Благоев’’, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците, съобразно ЗПУО и ДОС.


3Стратегия - тук
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детското заведение, начините за реализирането ù, както и ...

4План към стратегията - тук
План за дейности по основните направления на стратегията 


5Учебен план - тук

Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.

6Годишен план - тук


 

7Мерки за повишаване качеството на образованието - тук
С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.


9Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - тук
Програмата цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „Димитър Благоев“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.

10Практически насоки в случай на инцидент - тук
Инструктаж на педагогическите специалисти в ОУ „Димитър Благоев“ В. Търново, относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция. Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари.


11Механизъм за Противодействие на училищния тормоз - план - тук
Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна учебна среда в Основно училище "Димитър Благоев" гр. чрез изграждане на ценности, правила и процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище.

12Програма за превенция на ранното напускане на училище - тук
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота.


13Правилник за пропускателния режим в ОУ "Д. Благоев" - тук

14Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден - тук
С този правилник се уреждат вътрешните правила за условията и реда за участие във вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти.


15Правила за използване на електронен дневник - тук
Електронният дневник, използван от ОУ „Димитър Благоев” – град Велико Търново е достъпен и на адрес https://www.shkolo.bg/.

16Училищни правила - тук
Приемливо и очаквано поведение, нарушения и санкции, отсъствия, закъснения, мобилни устройства и др.


17Правила за вътрешноинституционалната квалификация - тук
С този правилник се уреждат вътрешните правила за условията и реда за участие във вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти.

18Годишен план за квалификация на педагогическите специалисти - тук
Организацията на квалификационната дейност в ОУ „Димитър Благоев” се основава на приет на заседание на ПС Годишен план за квалификация на персонала, изработен от МО на учителите от начален етап и МО на учителите от прогимназиален етап.


19Отчет за изпълнение на План за действие и финансиране за учебната 2022/2023година- тук

20План за взаимодействие с родители и факторите от социалната среда - тук


21Система от мерки за безопасност на движението по пътищата - тук
Училищната система от мерки цели да мотивира учители, ученици, родители и всички останали участници в движението по пътищата да развият по-висок потенциал за подобряване на пътната безопасност.

22Правила за вътрешно подаване на сигнали - тук


23Правилник за вътрешния трудов ред - тук
Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е разработен на основание чл. 181 от Кодекса на труда и конкретизира правата и задълженията на учителите, служителите, работниците и директора по трудовото правоотношение.

24Правилник за символите, знаците, отличията и ритуалите - тук
Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 17/13.09.2017 г.

 


25Програма по екологично образование - тук
Екологичното образование обхваща сфера от знания, умения и навици необходими за опазване на околната среда.

26Програма по здравно образование - тук
Програма по здравно образование включва изисквания за надграждане и разширяване на знанията и уменията за създаване и поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.

 


27Програма по интеркултурно образование - тук
Училищната програма за интеркултурното образование е подчинена на основните приоритети на правителството в посока изграждане на образователна среда и усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности.

28Годишен план за личностно развитие - тук


 

29ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - тук

30ПЛАН за дейността на Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз - тук


31ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ - тук

32ПЛАН за дейността на експертната комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд - тук


33ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ- тук

34ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА - тук


35ГОДИШЕН ПЛАН НА  БОЛНИЧНИ УЧИТЕЛИ КЪМ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ ПРИ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - тук

36ПЛАН за дейностите за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст - тук

 


37ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ - тук

38Механизъм за предодвратяване и намаляване на отсъствията на учениците - тук

 


39
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието  - тук

40ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ - тук