ДОКУМЕНТИ НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА СЪГЛАСНО
Закона за предучилищното и училищно образование

1Етичен кодекс - тук

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в образователно - възпитателния процес  и има за цел....

2Правилник  - тук
Правилникът определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в ОУ „Димитър Благоев’’, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците, съобразно ЗПУО и ДОС.


3Стратегия + план - тук
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детското заведение, начините за реализирането ù, както и ...

4План към стратегията - тук
План за дейности по основните направления на стратегията в периода 2019-2020 година


5Учебен план - тук
Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.

6Годишен план - тук
Основни приоритети в дейността на ОУ „ Димитър Благоев” за учебната 2017/2018 г. и дейности за реализиране на приоритетите.


 

7Мерки за повишаване качеството на образованието - тук
С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

8Форми на обучение - тук
Организация на учебния ден в ОУ „Димитър Благоев” за учебната 2018/2019 година


9Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - тук
Програмата цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „Димитър Благоев“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.

10Практически насоки в случай на инцидент - тук
Инструктаж на педагогическите специалисти в ОУ „Димитър Благоев“ В. Търново, относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция. Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари.


11Противодействие на училищния тормоз - план - тук
Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна учебна среда в Основно училище "Димитър Благоев" гр. чрез изграждане на ценности, правила и процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище.

12Програма за превенция на ранното напускане на училище - тук
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота.