ДОКУМЕНТИ НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА СЪГЛАСНО
Закона за предучилищното и училищно образование

1Етичен кодекс - тук

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в образователно - възпитателния процес  и има за цел....

2Правилник  - тук

Правилникът определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в ОУ „Димитър Благоев’’, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците, съобразно ЗПУО и ДОС.


3Стратегия - тук
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детското заведение, начините за реализирането ù, както и ...

4План към стратегията - тук
План за дейности по основните направления на стратегията 


5Учебен план - тук

Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.

6Годишен план - тук


 

7Мерки за повишаване качеството на образованието - тук
С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

8Форми на обучение - тук
Организация на учебния ден в ОУ „Димитър Благоев” 


9Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - тук
Програмата цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „Димитър Благоев“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.

10Практически насоки в случай на инцидент - тук
Инструктаж на педагогическите специалисти в ОУ „Димитър Благоев“ В. Търново, относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция. Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари.


11Механизъм за Противодействие на училищния тормоз - план - тук
Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна учебна среда в Основно училище "Димитър Благоев" гр. чрез изграждане на ценности, правила и процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище.

12Програма за превенция на ранното напускане на училище - тук
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота.


13Програмна система за ПГ в ОУ „Д. Благоев“ - тук
Обхващане цялостно развитието на детската личност, като се създадат условия за пребиваване на компетентности по всяко от образователните направления, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование.

14Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден - тук
С този правилник се уреждат вътрешните правила за условията и реда за участие във вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти.


15Правила за използване на електронен дневник - тук
Електронният дневник, използван от ОУ „Димитър Благоев” – град Велико Търново е достъпен и на адрес https://www.shkolo.bg/.

16Училищни правила - тук
Приемливо и очаквано поведение, нарушения и санкции, отсъствия, закъснения, мобилни устройства и др.


17Правила за вътрешноинституционалната квалификация - тук
С този правилник се уреждат вътрешните правила за условията и реда за участие във вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти.

18Годишен план за квалификация на педагогическите специалисти - тук
Организацията на квалификационната дейност в ОУ „Димитър Благоев” се основава на приет на заседание на ПС Годишен план за квалификация на персонала, изработен от МО на учителите от начален етап и МО на учителите от прогимназиален етап.


19Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище - тук

20План за взаимодействие с родители и факторите от социалната среда - тук


21Система от мерки за безопасност на движението по пътищата - тук
Училищната система от мерки цели да мотивира учители, ученици, родители и всички останали участници в движението по пътищата да развият по-висок потенциал за подобряване на пътната безопасност.

22План за работа в условията на COVID-19 - тук


23Правилник за вътрешния трудов ред - тук
Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е разработен на основание чл. 181 от Кодекса на труда и конкретизира правата и задълженията на учителите, служителите, работниците и директора по трудовото правоотношение.

24Правилник за символите, знаците, отличията и ритуалите - тук
Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 17/13.09.2017 г.

 


25Програма по екологично образование - тук
Екологичното образование обхваща сфера от знания, умения и навици необходими за опазване на околната среда.

26Програма по здравно образование - тук
Програма по здравно образование включва изисквания за надграждане и разширяване на знанията и уменията за създаване и поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.

 


27Програма по интеркултурно образование - тук
Училищната програма за интеркултурното образование е подчинена на основните приоритети на правителството в посока изграждане на образователна среда и усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности.

28Годишен план за личностно развитие - тук


 

29ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - тук

30ПЛАН за дейността на Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз - тук


31ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ - тук

32ПЛАН за дейността на експертната комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд - тук


33ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ- тук

34ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА - тук


35ГОДИШЕН ПЛАН НА  БОЛНИЧНИ УЧИТЕЛИ КЪМ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ ПРИ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - тук

36ПЛАН за дейностите за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст - тук

 


37ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ - тук

38ПЛАН за работата на  методическото обединение  на началните учители - тук

 


39
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ - тук

40ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ - тук